Skip to main content

Algemene voorwaarden: Apple iPhone of iPod

AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP Geregistreerde Gebruikers die toegang hebben via een Apple iPhone OF iPod Touch draadbaar apparaat. In het geval van een geschil tussen deze Aanvullende Algemene voorwaarden en voornoemde Gebruiksvoorwaarden, zullen de Gebruiksvoorwaarden prevaleren.

1. Erkenning: U en Kobo erkennen dat de algemene gebruiksvoorwaarden als hierboven en hieronder uiteengezet alleen tussen u en Kobo zijn gesloten, en niet met Apple Inc. of haar partners, overkoepelende onderneming of dochterondernemingen (gezamenlijk "Apple" genoemd) en dat alleen Kobo, en niet Apple, verantwoordelijk is voor de Gemachtigde Applicatie en de content daarvan.

2. Omvang van licentie: Elk gedownload, aangeschaft, bekeken Literair Werk en elke kopie of Inzending van een Literair Werk (gezamenlijk een "Product" genoemd) die via de Service is aangeschaft en waar u via een iPhone of iPod toegang toe heeft is aan u gemachtigd, niet verkocht, voor het gebruik als aangegeven in de voorwaarden van deze licentie, tenzij een Product gepaard gaat met een aparte licentieovereenkomst, in welk geval de voorwaarden van die aparte licentieovereenkomst zullen prevaleren, volgens uw eerdere acceptatie van die aparte licentieovereenkomst. Kobo en haar licentiegevers ("Applicatie Provider") behouden zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u overgedragen zijn. Naar het Product dat onderwerp is van deze licentie wordt verwezen als de "Gemachtigde Applicatie".

a. Omvang van Licentie: de licentie die u door Applicatie Provider is toegekend voor de Gemachtigde Applicatie is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie om de Gemachtigde Applicatie te gebruiken op een iPhone of iPod Touch in uw bezit of uw beheer en als toegestaan door de Gebruiksregels als uiteengezet in Lid 9.b. van de Algemene voorwaarden van de App Store (de "Gebruiksregels"). Deze licentie verschaft u geen toestemming om de Gemachtigde Applicatie te gebruiken op een iPod Touch of iPhone die niet in uw bezit of beheer is, en het is u niet toegestaan de Gemachtigde Applicatie over een netwerk beschikbaar te stellen zodat hij door meerdere apparaten tegelijkertijd kan worden gebruikt. Het is u niet toegestaan de Gemachtigde Applicatie te verhuren, uit te lenen, te verkopen, te herverspreiden of te sublicentiëren. Het is u niet toegestaan om de Gemachtigde Applicatie, eventuele updates en onderdelen daarvan (behalve voor zover als toegestaan door toepasselijk recht of tot zover als toegestaan door de licentievoorwaarden voor het gebruik van open-source onderdelen als opgenomen bij de Gemachtigde Applicatie) te kopiëren (behalve indien uitdrukkelijk toegestaan door deze licentie en de Gebruiksregels), af te breken, reversed engineering erop toe te passen, te demonteren, te trachten de broncode ervan te verkrijgen, aan te passen of afgeleide werken ervan te creëren. Eventuele pogingen dit te doen vormen een overtreding van de rechten van de Applicatie Provider en haar licentiegevers. Indien u deze beperking overtreedt, kunt u vervolgd worden en bent u aansprakelijk voor schade. De voorwaarden van de licentie zijn van toepassing op alle eventuele upgrades als aangeboden door de Applicatie Provider waardoor het originele Product wordt vervangen en/of aangevuld, tenzij een dergelijke upgrade gepaard gaat met een aparte licentie, in welk geval de voorwaarden van deze specifieke licentie van kracht zullen zijn.

b. Toestemming voor gegevensgebruik: u gaat ermee akkoord dat Applicatie Provider technische gegevens en soortgelijke informatie verzamelt en gebruikt, waaronder maar niet beperkt tot technische informatie over uw apparaat, systeem en applicatie software, evenals randapparatuur. Deze gegevens en informatie kan periodiek worden verzameld om software updates, productondersteuning en andere diensten aan te kunnen bieden (indien nodig) met betrekking tot de Gemachtigde Applicatie. De Applicatie Provider mag deze informatie gebruiken zo lang zij haar producten, diensten of technologieën aan u aanbiedt en voor zover deze in een vorm is dat u persoonlijk niet wordt geïdentificeerd.

c. Beëindiging. De licentie is van kracht tot u of de Applicatie Provider deze beëindigt. Uw rechten volgens deze licentie zullen automatisch zonder berichtgeving vanuit Applicatie Provider worden beëindigd indien u niet in staat bent aan de voorwaarde(n) van deze licentie te voldoen. Bij beëindiging van de licentie, stopt u het gebruik van de Gemachtigde Applicatie, vernietigt u alle kopieën van de Gemachtigde Applicatie, hetzij volledig of gedeeltelijk.

d. Diensten; materialen van derden. De Gemachtigde Applicatie kan toegang tot de diensten en websites van Applicatie Provider en derden verzorgen (gezamenlijk en individueel "Diensten" genoemd). Voor het gebruik van de Diensten kan internettoegang nodig zijn, evenals uw acceptatie van de aanvullende voorwaarden van deze dienst.

U begrijpt dat u, door de Diensten te gebruiken, content kunt tegenkomen die beledigend, ongepast of ongewenst kan zijn. Deze content kan ongepaste taal bevatten en het gebruik van de resultaten van zoekmachines of het invoeren van een bepaalde URL kan automatisch tot het onbedoeld genereren van links of verwijzingen naar ongepast materiaal leiden. U gaat er echter mee akkoord de Diensten op eigen risico te gebruiken en bevestigt dat de Applicatie Provider geen enkele aansprakelijkheid heeft jegens u voor content die beledigend, ongepast of ongewenst kan zijn.

Bepaalde Diensten kunnen bepaalde beschikbaar gestelde content, gegevens, informatie, applicaties of materialen van derden weergeven of bevatten ("Materialen van Derden") of links bevatten naar websites van bepaalde derden. Door de Diensten te gebruiken, erkent u dat de Applicatie Provider niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken of evalueren van de content, nauwkeurigheid, volledigheid, tijdloosheid, geldigheid, volgzaamheid van auteursrechten, wettigheid, geschiktheid, kwaliteit of andere aspecten van dergelijke Materialen van Derden of websites. De Applicatie Provider bevestigt en erkent geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u of anderen voor Diensten van derden, Materialen van Derden of websites, of enige andere materialen, producten of diensten van derden. Materialen van Derden en links naar andere websites worden alleen voor uw gemak aangeboden. Financiële informatie die wordt weergegeven door eventuele Diensten is alleen ter algemene informatie en is niet bedoeld ter investeringsadvies. Vooraleer u eventueel effectenverkeer aangaat op basis van informatie verkregen via de Diensten, dient u een financieel professional te raadplegen. Locatiegegevens aangeleverd door eventuele Diensten zijn alleen ter basis navigatie en zijn niet bedoeld om op te vertrouwen in situaties waar exacte locatie informatie benodigd is of waar foute, onnauwkeurige of onvolledige locatiegegevens kunnen leiden tot overlijden, personenschade, eigendomsschade of milieuschade. De Applicatie Provider noch haar content aanbieders geven geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of tijdloosheid van aanwezige informatie of locatiegegevens als weergegeven door eventuele Diensten.

U gaat ermee akkoord dat eventuele Diensten die eigendomsinformatie en materiaal bevat dat wordt beschermd door van toepassing zijnde intellectuele eigendomsrechten en andere wetten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, en dat u dergelijke eigendomsinformatie en materiaal niet zal gebruiken behalve voor het gebruik als bedoeld voor de Diensten. Geen enkel deel van de Diensten mag in wat voor vorm of op wat voor wijze dan ook worden gereproduceerd. U gaat ermee akkoord Diensten niet aan te passen, te verhuren, uit te lenen, te verkopen, te verspreiden of afgeleide werken ervan te creëren. Daarnaast zult u op geen enkele wijze de Diensten op onbedoelde wijze exploiteren, waaronder maar niet beperkt tot het overschrijden of belasten van de netwerkcapaciteit. U gaat er daarnaast mee akkoord de Diensten niet te gebruiken op een manier die de rechten van derden in de weg staat, schaadt, overtreedt, bedreigt, in diskrediet brengt of anderszins schade toebrengt, en dat de Applicatie Provider geenszins verantwoordelijk is voor een dergelijk gebruik door u, noch voor eventuele schaden, overtreden, bedreigen, in diskrediet gebrachte, beledigende of onwettige berichten of overdrachten die u mogelijkerwijs ontvangt als gevolg van het gebruik van dergelijke Diensten.

Daarnaast zijn Diensten van derden en Materialen van Derden die u wellicht kunt openen op, weergegeven wordt op of naar gelinkt wordt vanaf de iPhone of iPod Touch niet beschikbaar in alle talen of alle landen. De Applicatie Provider geeft niet aan dat dergelijke Diensten en Materialen geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op bepaalde locaties. Voor zover u ervoor kiest om dergelijke Diensten of Materialen te gebruiken, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor het volgen van de van toepassing zijnde wetten, waaronder maar niet beperkt tot de plaatselijke wetten. De Applicatie Provider en haar licentiegevers behouden zich het recht voor om de toegang tot Diensten te allen tijde zonder voorafgaande berichtgeving te veranderen, op te schorten, te verwijderen of uit te schakelen. In geen geval zal de Applicatie Provider aansprakelijk zijn voor het verwijderen of uitschakelen van de toegang tot dergelijke Diensten. De Applicatie Provider kan ook beperkingen stellen aan het gebruik van of toegang tot bepaalde Diensten, wat altijd zonder berichtgeving en zonder aansprakelijkheid zal plaatsvinden.

e. GEEN GARANTIE: U ERKENT UITDRUKKELIJK DAT HET GEBRUIK VAN DE GEMACHTIGDE APPLICATIE OP UW EIGEN RISICO GESCHIEDT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET GEHELE RISICO MET BETREKKING TOT EEN AFDOENDE KWALITEIT, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID EN INSPANNINGEN BIJ U LIGT. VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS HET TOEPASSELIJK RECHT WORDEN DE GEMACHTIGDE APPLICATIE EN EVENTUELE DIENSTEN ALS UITGEVOERD OF AANGEBODEN DOOR DE GEMACHTIGDE APPLICATIE ("DIENSTEN") OP "AS IS" OF "AS AVAILABLE" BASIS AANGEBODEN, MET ALLE FOUTEN INBEGREPEN EN MET GEEN ENKELE GARANTIE, EN APPLICATIE PROVIDER WEIGERT HIERBIJ ALLE EVENTUELE GARANTIE EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE GEMACHTIGDE APPLICATIE EN EVENTUELE DIENSTEN, HETZIJ UITDRUKKELIJK, GEÏMPLICEERD OF STATUTAIR, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES EN/OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, VOLDOENDE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NAUWKEURIGHEID, ONGESTOORD PLEZIER, NIET-OVERTREDING VAN DE RECHTEN VAN DERDEN. APPLICATIE PROVIDER GEEFT GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT ONDERBREKINGEN VAN UW PLEZIER DOOR DE GEMACHTIGDE APPLICATIE, DE FUNCTIES DIE DAARIN OPGENOMEN ZIJN, OF DE GEMACHTIGDE APPLICATIE AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN, DAT HET GEBRUIK VAN DE GEMACHTIGDE APPLICATIE OF DIENSTEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL VERLOPEN, OF DAT DEFECTEN IN DE GEMACHTIGDE APPLICATIE OF DIENSTEN GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN. APPLICATIE PROVIDER OF DE DOOR HAAR GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER GEEFT GEEN SCHRIFTELIJKE OF MONDELINGE INFORMATIE OF ADVIES, EVENALS GEEN GARANTIES. INDIEN DE GEMACHTIGDE APPLICATIE OF DIENSTEN DEFECT BLIJKEN, DRAAGT U DE GEHELE KOSTEN VAN AL HET NOODZAKELIJKE ONDERHOUD, REPARATIES OF CORRECTIES. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN GEÏMPLICEERDE GARANTIE OF BEPERKING VAN DE VAN TOEPASSING ZIJNDE STATUTAIRE RECHTEN VAN EEN CONSUMENT NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE UITSLUITING EN BEPERKINGEN WELLICHT NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

f. Beperking van aansprakelijkheid. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN ZAL APPLICATIE PROVIDER IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR PERSONENSCHADE OF EVENTUELE INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE VAN WAT VOOR AARD DAN OOK, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR WINSTVERLIES, GEGEVENSVERLIES, BEDRIJFSONDERBREKINGEN OF ANDERE COMMERCIËLE SCHADE OF VERLIES, VOORTKOMEND UIT OF GERELATEERD AAN UW GEBRUIK VAN DE GEMACHTIGDE APPLICATIE OF UW ONVERMOGEN DE GEMACHTIGDE APPLICATIE TE GEBRUIKEN, HOE DIT OOK VEROORZAAKT IS EN ONGEACHT DE OORZAAK VAN AANSPRAKELIJKHEID (CONTRACTUEEL, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS) EN ZELFS INDIEN APPLICATIE PROVIDER IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS EEN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSONENSCHADE OF VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DEZE BEPERKING WELLICHT NIET OP U VAN TOEPASSING IS. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Applicatie Provider voor alle schade (anders dan vereist door toepasselijk recht in geval van personenschade) hoger zijn dan een bedrag van vijftig Dollar ($50,00). Voornoemde beperkingen zijn zelfs van toepassing als voornoemde situatie buiten haar van toepassing zijnde doel valt.

g. Het is u niet toegestaan de Gemachtigde Applicatie te gebruiken of anderszins te exporteren of herexporteren, behalve voor zover toegestaan door het Amerikaans recht en de wetgeving in het rechtsgebied waar de Gemachtigde Applicatie is verkregen. De Gemachtigde Applicatie mag in het bijzonder, maar niet beperkt tot, niet worden geëxporteerd of geherexporteerd naaar (a) landen in de VS onder embargo of (b) naar iedereen die op de lijst Specially Designated Nationals van de Treasury afdeling in de V.S. staat of de lijst Denied Persons of Entity lijst van de afdeling Commercie. Door de Gemachtigde Applicatie te gebruiken, erkent u en garandeert u dat u zich niet in een dergelijk land bevindt of op een dergelijke lijst staat. U gaat er tevens mee akkoord dat u deze producten niet zult gebruiken voor doelen die volgens de Amerikaanse wetgeving verboden zijn, waaronder maar niet beperkt tot de ontwikkeling, het ontwerp, de aanmaak of productie van nucleaire wapens, raketten, chemische wapens of biologische wapens.

h. De Gemachtigde Applicatie en bijbehorende documentatie zijn "Commerciële Artikelen", als gedefinieerd in 48 C.F.R. §2.101, bestaande uit "Commerciële Computersoftware" en "Documentatie Commerciële Computersoftware". Dergelijke termen worden gebruikt in 48 C.F.R. §12.212 en 48 C.F.R. §227.7202. Overeenkomstig 48 C.F.R. §12.212 en 48 C.F.R. §227.7202-1 tot 227.7202-4, voor zover van toepassing, zijn de Commerciële Computersoftware en Documentatie Commerciële Computersoftware alleen aan eindgebruikers in de VS als (a) Commercieel artikel en (b) met alleen de rechten als toegekend aan alle andere eindgebruikers als licentie gegeven, ingevolge de algemene voorwaarden als daarin vermeld. Niet-gepubliceerde rechten voorbehouden volgens de auteursrechtwet van de Verenigde Staten.

3. Onderhoud en ondersteuning: U en Kobo erkennen dat Apple geen enkele verplichting heeft om onderhouds- en ondersteuningsdiensten te verzorgen met betrekking tot de Gemachtigde Applicatie.

4. Garantie: U gaat ermee akkoord dat, in het geval van defecten in de Gemachtigde Applicatie om de van toepassing zijnde garantie te volgen, u Kobo over een dergelijke vordering zult inlichten en niet Apple. In het geval dat u Apple inlicht, kunnen Apple of Kobo besluiten de aankoopprijs van de Gemachtigde Applicatie aan u te vergoeden. Dit zal plaatsvinden tot voor zover wettelijk toegestaan. Apple noch Indigo hebben andere garantieverplichtingen met betrekking tot de Gemachtigde Applicatie, en eventuele andere vorderingen, verlies, aansprakelijkheid, schade, kosten of onkosten die toewijsbaar zijn aan fouten om te voldoen aan garanties zijn de verantwoordelijkheid van u en Kobo.

5. Productvorderingen: U en Kobo erkennen dat Kobo, en niet Apple, verantwoordelijk is voor het behandelen van vorderingen die door u of derden zijn gedaan met betrekking tot de Gemachtigde Applicatie of uw bezit en/of gebruik van deze Gemachtigde Applicatie, waaronder maar niet beperkt tot: (i) vorderingen met betrekking tot productverkrijgbaarheid; (ii) vorderingen met betrekking tot het naleven van de van toepassing zijde wetten of regelgeving door de Gemachtigde Applicatie, en (iii) vorderingen voortkomend uit de bescherming van consumenten of soortgelijke wetgeving.

6. Intellectuele eigendomsrechten: U en Kobo erkennen dat, in het geval van een vordering van derden dat de Gemachtigde Applicatie of uw bezit en het gebruik van de Gemachtigde Applicatie, de intellectuele eigendomsrechten van derden overschrijdt, dat Kobo, en niet Apple, verantwoordelijk zal zijn voor het onderzoeken, verdedigen, behandelen en afronden van een dergelijke vordering tot overschrijding van intellectuele eigendomsrechten.

7. Vragen, opmerkingen, klachten of vorderingen: Richt alle vragen, klachten of opmerkingen met betrekking tot de Gemachtigde Applicatie aan [email protected].

8. Begunstigde derden: U en Kobo erkennen en gaan ermee akkoord dat Apple, en de dochterondernemingen van Apple, begunstigde derden zijn van de algemene voorwaarden als hierin uiteengezet en dat, na acceptatie van deze algemene voorwaarden als hierboven beschreven, Apple gerechtigd is (en geacht wordt dit recht te hebben geaccepteerd) om u als begunstigde derde van deze algemene voorwaarden, u deze algemene voorwaarden op te leggen.